NOWA SZANSA

NOWA SZANSA Projekt pt. „Nowa szansa” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie WIDOKI w partnerstwie z Fundacją […]

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE OBORNICKIM

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH  W POWIECIE OBORNICKIM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018  realizuje projekt pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”nr RPWP.07.02.01-30-0016/15 Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne […]