INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA  W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM Projekt pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”  nr RPWP.07.01.02-30-0062/16 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki […]

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance od 01.11.2016 do 31.10.2018 realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” . Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne […]