POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM

akme

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance od 01.11.2016 do 31.10.2018 realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim” .

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

 1. Powiatem Czarnkowsko-trzcianeckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance – Partner wiodący
 2. Gminą Czarnków – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie
 3. Gminą Miasta Czarnków – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnkowie
 4. Gminą Trzcianka – Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzciance
 5. Gminą Lubasz – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaszu
 6. Fundacją AKME.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

 • przeszkolenie i zaangażowanie 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
 • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 • sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
 • zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (2 etaty) oraz wyposażenie stanowisk pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • organizacja i przeprowadzenie tematycznych Warsztatów Grupowych dla uczestników projektu – zakres tematyczny zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu;
 • zakup pojazdu  samochodowego  na  potrzeby  wdrażania  działań  projektu  (dojazd kadry projektu do uczestników).

Gmina Czarnków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie prowadzi następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
 • organizacja i przeprowadzenie tematycznych Warsztatów Psychologicznych, Warsztatów Racjonalnego Gospodarowania Budżetem Domowym, Warsztatów Psychologicznych Pedagogicznych dla Dzieci.

Gmina Miasta Czarnków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie prowadzi następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator).

Gmina Trzcianka – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance prowadzi następujące działania:

 • zatrudnienie 1 asystenta rodziny (1 etat) i wyposażenie stanowiska pracy asystenta;
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
 • organizacja i przeprowadzenie tematycznych Warsztatów Grupowych oraz Szkoły dla Rodziców;
 • organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia  (6 pełnych dni) pn. Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich.

Gmina Lubasz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu prowadzi następujące działania:

 • przeszkolenie i zaangażowanie 1 asystenta osobistego osób niepełnosprawnych;
 • organizacja, wyposażenie i uruchomienie działalności sali do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
 • zaangażowanie fizjoterapeuty/rehabilitanta świadczącego usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja AKME prowadzi następujące działania:

 • Organizacja i przeprowadzenie Szkolenia Przywracającego dla 34 osób niepełnosprawnych i 34 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – w ramach Szkolenia Przywracającego ocena stanu zdrowia, ocena wieku biologicznego i potrzeb psychofizycznych pod kątem dalszych instrumentów szkoleniowych (2h), nauka właściwego i efektywnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, diagnoza czynników pogłębiających schorzenia – unikanie/łagodzenie negatywnych skutków, nauka/poprawa poruszania się z wykorzystaniem posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego w codziennym funkcjonowaniu, właściwy dobór urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, opracowanie wskazań do dalszych kierunków rehabilitacji, regularne ćwiczenia fizjoterapeutyczne/rehabilitacyjne.

Całkowita wartość projektu: 2.000.000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1.900.000,00 PLN