Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – SANITATIS w Powiecie Poznańskim

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży i objęcie kompleksowym wsparciem os. z zaburzeniami psychicznym wraz z osobami z ich otoczenia.

Projekt jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku do lat 18  z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które mieszkają na terenie powiatu poznańskiego, w jednej z gmin objętych projektem, tj.: Luboń, Puszczykowo, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne.


WSPARCIE:

– Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

– Indywidualne konsultacje psychiatryczne

– Terapia pedagogiczna

– Wsparcie specjalistów (min. pracownik socjalny, neurolog, dietetyk, logopeda)

– Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (min. Treningi umiejętności społecznych)

– Warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia dla rodziców


Projekt pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego SANITATIS w Powiecie Poznańskim” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Lider projektu: Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o. o.

Partner projektu: Fundacja AKME


KONTAKT:

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny:

ul. Rynkowa 73B, 62 – 081 Przeźmierowo

tel.: 662-029-206

mail: poradnia1@sanitatis.com.pl


Okres realizacji projektu: 01.06.2020 – 31.03.2023

Całkowita wartość projektu: 5 232 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 970 875,00 zł


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu