Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – SANITATIS w Powiecie Poznańskim

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży i objęcie kompleksowym wsparciem os. z zaburzeniami psychicznym wraz z osobami z ich otoczenia.

Dla kogo?

Projekt jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku do lat 18  z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które mieszkają na terenie powiatu poznańskiego, w jednej z gmin objętych projektem, tj.: Luboń, Puszczykowo, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne.

Oferowane wsparcie:

  • Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne
  • Indywidualne konsultacje psychiatryczne
  • Terapia pedagogiczna
  • Wsparcie specjalistów (min. pracownik socjalny, neurolog, dietetyk, logopeda)
  • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (min. Treningi umiejętności społecznych)
  • Warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia dla rodziców

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Kontakt:

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny:

ul. Rynkowa 73B, 62-081 Przeźmierowo

Tel. 662-029-206

E-mail: poradnia1@sanitatis.com.pl

Punkt środowiskowo/socjoterapeutyczny

ul. Łanowa 29, 62-081 Przeźmierowo

Tel. 601 901 807

E-mail: dorota@fundacja-akme.pl

Projekt pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego SANITATIS w Powiecie Poznańskim” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis Sp. z o. o.

Okres realizacji projektu:
01.06.2020 – 30.09.2023
 
Całkowita wartość projektu:
5 232 500,00 zł
 
Kwota dofinansowania:
4 970 875,00 zł

Dokuemnty do pobrania: