Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego – DREWS

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem os. z zaburzeniami psychicznym wraz z osobami z ich otoczenia.

Projekt jest kierowany do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze miasta Poznania, oraz osób z ich otoczenia.

 

Projekt pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Lider projektu: „DREWS” AGNIESZKA DREWS
Partnerzy:
Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”
Fundacja AKME


KONTAKT:

Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny:

Centrum Medyczne DREWS, ul. Wojskowa 1, 60-792 Poznań

tel. 790 707 401

mail: kontakt@centrumdrews.pl

Działania środowiskowe/socjoterapeutyczne:

Poznań, ul. Grodziska 14, 60-363 Poznań

tel. 601 221 231

mail: sczp.poznan@gmail.com


Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.03.2023

Całkowita wartość projektu: 8 148 932,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 741 485,40 zł


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnika projektu