Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Miasta Poznania

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży i objęcie kompleksowym wsparciem os. z zaburzeniami psychicznym wraz z osobami z ich otoczenia. Projekt jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku do lat 18  z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze miasta Poznania, oraz osób z ich otoczenia.


WSPARCIE:

– Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

– Indywidualne konsultacje psychiatryczne

– Terapia pedagogiczna

– Terapia rodzinna i grupowa

– Wsparcie specjalistów (min. pracownik socjalny, neurolog, dietetyk, logopeda)

– Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (min. Treningi umiejętności społecznych)

– Warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia dla rodziców


Projekt pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Lider projektu: Novam Sp. z o.o.

Partner projektu: Fundacja AKME


KONTAKT:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Naramowicka 47D lok. 104-105 61-622 Poznań

tel.: 61 10 26 915/916

e-mail: centrum.novam@swps.edu.pl

Zgłoszenie do projektu możliwe jest również za pomocą formularza na stronie: https://www.swps.pl/uslugi/srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego


Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 31.03.2023

Całkowita wartość projektu: 5 232 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 970 875,00 zł