Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Miasta Poznania

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży i objęcie kompleksowym wsparciem os. z zaburzeniami psychicznym wraz z osobami z ich otoczenia.

Dla kogo?

Projekt jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 z zaburzeniami psychicznymi spełniających przesłanki zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego, z tytułu stwierdzonego zaburzenia psychicznego, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze miasta Poznania, oraz osób z ich otoczenia.

Oferowane wsparcie:

  • Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne
  • Indywidualne konsultacje psychiatryczne
  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia rodzinna i grupowa
  • Wsparcie specjalistów (min. pracownik socjalny, neurolog, dietetyk, logopeda)
  • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (min. Treningi umiejętności społecznych)
  • Warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia dla rodziców

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Kontakt:

Punkt NOVAM

ul. Naramowicka 47D lok. 104-105 61-622 Poznań

Tel. 61 10 26 915/916

E-mail: centrum.novam@swps.edu.pl

Zgłoszenie do projektu możliwe jest również za pomocą formularza na stronie: https://www.swps.pl/uslugi/srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego

Punkt Fundacja AKME

ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań

Tel. 661 350 405

E-mail: marta.mackowiak@fundacja-akme.pl

Projekt pt. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Novam Sp. z o. o. - Lider projektu

Novam Sp. z o. o.

Uniwersytet SWPS

Okres realizacji projektu:
01.03.2020 – 30.06.2023
 
Całkowita wartość projektu:
5 232 500,00 zł
 
Kwota dofinansowania:
4 970 875,00 zł