Łódzka droga do przedsiębiorczości

Na podstawie § 2 ust 6 Regulaminu Rekrutacji Uczestników/czek projektu, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „Łódzka droga do przedsiębiorczości” nr RPLD.08.03.04-10-0003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 termin rekrutacji określony w § 2 ust 3 zostaje wydłużony do dnia 31.03.2022 r.

Załączniki do pobrania

Ostateczna lista rankingowa ocen biznesplanów – II Edycja

Wstępna lista rankingowa ocen binzesplanów – II Edycja

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego – II Edycja

Regulamin rekrutacji z dnia 28.02.2022

Regulamin przyznawania środków z dnia 28.02.2022

Wstępna lista rankingowa – wyniki ocen biznesplanów

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do dotacji

Ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do dotacji

 
 
 
 
 
 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Biznesplan 

Cel projektu:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśródgrupy docelowej 25 osób powyżej 30 roku życiapozostających bez zatrudnienia, znajdujących się wnajtrudniejszej sytuacji na rynku pracyzamierzających rozpocząć prowadzenie działalnościgospodarczej, zamieszkujących na obszarzerewitalizowanym miasta Łódź lub przeniesionych wzwiązku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, w tym:

– Osoby powyżej 50 roku życia,
– Osoby długotrwale bezrobotne,
– Osoby z niepełnosprawnościami,
– Osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie:

  • Rozmowa z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 27 osób,
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 25 osób,
  • Przyznanie wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnych dotacji dla 20 osób,
  • Wsparcie pomostowe – finansowe na okres 12 miesięcy dla 20 osób.

Dodatkowo:

  1. Stypendium szkoleniowe,
  2. Zwrot kosztów dojazdów uczestników na szkolenia,
  3. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie szkoleń.

Projekt pt. „Łódzka droga do przedsiębiorczości” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3, Poddziałania 8.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 3 214 524,39 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 118 088,66 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2023
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Łódź