Łódzka droga do przedsiębiorczości

Cel projektu:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 25 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym miasta Łódź lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

Dla kogo?

Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łódź lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

W tym:

 • Osoby powyżej 50 roku życia,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.

Oferowane wsparcie:

 • Rozmowa z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 27 osób,
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 25 osób,
 • Przyznanie wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnych dotacji dla 20 osób,
 • Wsparcie pomostowe – finansowe na okres 12 miesięcy dla 20 osób.

Dodatkowo:

 • Stypendium szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdów uczestników na szkolenia,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie szkoleń.

Kontakt:

Biuro Fundacji AKME w Łodzi:

ul. Piwna 12, 90-001 Łódź

Tel. 665 693 732 lub 601 972 262

E-mail: lodz@fundacja-akme.pl

Na podstawie § 2 ust 6 Regulaminu Rekrutacji Uczestników/czek projektu, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „Łódzka droga do przedsiębiorczości” nr RPLD.08.03.04-10-0003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 termin rekrutacji określony w § 2 ust 3 zostaje wydłużony do dnia 31.03.2022 r.

Załączniki do pobrania:

Projekt realizowany w partnerstwie:

Miasto Łódź

Projekt pt. „Łódzka droga do przedsiębiorczości” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3, Poddziałania 8.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu:
01.07.2020 – 31.10.2023
Wartość projektu:
3 214 524,39 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
3 118 088,66 zł