Łódzka droga do przedsiębiorczości

Uprzejmie informujemy, że podpisany biznesplan wraz z załącznikami należy dostarczyć do biura w Łodzi przy ul. Piwnej 12, w terminie do dnia 12.04.2021 r. do godziny 16.00.

 

Załączniki do pobrania

Wstępna lista rankingowa – wyniki ocen biznesplanów

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do dotacji

Ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do dotacji

 
 
 
 
 
 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Biznesplan 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 40 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym miasta Łódź lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji w tym:

– Osoby powyżej 50 roku życia,
– Osoby długotrwale bezrobotne,
– Osoby z niepełnosprawnościami,
– Osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie:

 1. Rozmowa z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia
  i prowadzenia działalności gospodarczej dla 50 osób,
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności
  gospodarczej dla 40 osób,
 3. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnych dotacji dla 32 osób,
 4. Wsparcie pomostowe – finansowe na okres 12 miesięcy dla 32 osób.

Dodatkowo:

 1. Stypendium szkoleniowe,
 2. Zwrot kosztów dojazdów uczestników na szkolenia,
 3. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie szkoleń.

Projekt pt. „Łódzka droga do przedsiębiorczości” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3, Poddziałania 8.3.4 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 062 456,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 999 999,99 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 28.02.2022
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Łódź