Razem Pokonamy Bariery!

Projekt dofinansowany z państwowych funduszy celowych

Ruszamy z kolejnym projektem! Tym razem współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych!

Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia poprzez:

– zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

– ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,

– przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących województwo wielkopolskie, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Biuro Fundacji AKME:
ul. Wachowiaka 8A, 60 – 681 Poznan
tel.: 605 939 225, 601 971 090
e-mail: maciej@fundacja-akme.pl

Projekt realizowany przez Fundację AKME, zlecony do realizacji w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu:
1 kwietnia 2021 – 31 marca 2022

 

Wartość zadania: 264 180 zł

Dofinansowanie: 250 180 zł