PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ – edycja 2

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą – edycja 2”, nr RPLD.08.03.01-10-0033/18 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 do 31.05.2020

Projekt realizowany jest przez Fundację AKME.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 34 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – w tym:
• kobiety,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Efekty projektu

Dzięki środkom EFS uczestnicy nabędą kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 27 z nich założy działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez minimum 12 miesięcy. W wyniku działalności przedsiębiorstw utworzonych zostanie 30 nowych  miejsc pracy ( w tym 27 w ramach samozatrudnienia), co doprowadzi do ograniczenia bezrobocia.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

  • Rozmowa z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności;
  • Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

  • Zwrotu kosztów dojazdów uczestników w trakcie szkoleń i doradztwa indywidualnego;
  • Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 4 Uczestników Projektu w trakcie szkoleń i doradztwa indywidualnego.

Wartość projektu: 1 612 410,10 zł
Kwota dofinansowania: 1 531 789,59 zł

17.05.2019

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji

 

21.02.2019

Lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego

Lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego

27.12.2018

Lista osób zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji

Lista osób zakwalifikowanych_etap_I

12.12.2018

Zakończono rekrutację do projektu „Przedsiębiorczość Twoją szansą – edycja 2”

Formularze rekrutacyjne przekazane/przesłane do biura Fundacji w Łodzi, zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej;
o wynikach oceny oraz terminach spotkań z doradcą zawodowym – zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie/emailowo/listownie.

Regulamin rekrutacji

Regulamin przyznawania środków finansowych

Biznesplan

Oświadczenie VAT (zał. do beznespalnu)

Biuro Projektu
ul. Piwna 12
91-003 Łódź
Tel. 609 270 515; 665 693 732

Zapytanie ofertowe:

W związku z realizacją projektu pt.: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ – edycja 2” nr RPLD.08.03.01-10-0033/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 8 Zatrudnienie; Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości; Poddziałania 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych), Fundacja Akme zaprasza doradców do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia doradztwa indywidualnego w zakresie przygotowania biznesplanu, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Szczegóły zapytanie ofertowego znajdują się w załączniku. Oferty należy składać do dnia 12 marca 2019 roku.