Konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim

Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania

Dziś w obecności Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka na konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Prezes Zarządu Centrum Medyczne HCP dr Lesław Kazimierz Lenartowicz przedstawił założenia projektu pn. „Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 WRPO : Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Fundacja AKME jest obok Fundacji CISZUM, Miasta Poznań partnerem Centrum Medycznego HCP w tym projekcie.

Projekt ma na celu zwiększenie liczby osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z usług społecznych i zdrowotnych. Projekt obejmie wsparciem 540 osób z zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły 18 rok życia, pracują lub zamieszkują na obszarze Miasta Poznania. Działania projektowe rozpoczną się z dnie 1 grudnia 2018 roku.

Realizacja projektu zakłada trzy zasadnicze grupy działań:

I: Funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) świadczącego zintegrowane usługi zdrowotne i społeczne dla pacjentów z największymi potrzebami medycznymi w zakresie wsparcia społecznego i ich otoczenia, w celu podtrzymania możliwości funkcjonowania w środowisku.

Działanie Centrum opierać będzie się na punkcie zgłoszeniowo-informacyjnym przyjmującym zgłoszenia, informującym o możliwych formach wsparcia oraz
umawianie na spotkana z managerem pacjenta, kwalifikującym pacjenta do Zintegrowanego Zespołu Opieki Środowiskowej (ZZOŚ) bądź innego specjalisty. Całodobowa linia telefoniczna, działająca w ramach punktu, gwarantuje dostępność dyżurową ŚĆZP, koordynację świadczeń oraz interwencję kryzysową dostępną przez całą dobę. Osoby zakwalifikowane do ZZOŚ objęte zostaną opieką wykwalifikowanego zespołu interdyscyplinarnego,
poprzez działania medyczne, edukacyjne społeczne. W ramach interwencji kryzysowej zapewnione zostaną 2 noclegowe miejsca interwencyjne z niezbędną opieką medyczną i terapeutyczną. Zabezpieczona jest hospitalizacja
psychiatryczna dla uczestników projektu.

II: Działania aktywizacyjne i psychoedukacyjne dla uczestników projektu mające na celu przełamanie barier wynikających z ograniczonej sprawności psychicznej.

Aktywizacja obejmuje przygotowanie do pracy uczestników projektu poprzez współpracę z doradcą zawodowym, trenerem pracy oraz wolontariuszem. Spotkania pozwolą na przełamanie barier wynikających z ograniczonej sprawności niejednokrotnie uniemożliwiających wykonywanie pracy zgodnej z kwalifikacjami, posiadanym doświadczeniem. Utworzony Klub Umiejętności Społecznych (prowadzony będzie przez Fundacje AKME) pozwoli na wsparcie psychologa, terapeuty, mediatora oraz pedagoga i logopedy. Działania psychoedukacyjne obejmują zajęcia grupowe realizowane przez zespoły interdyscyplinarne dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych, dla rodzin bliskich osób z zaburzeniami psychicznymi oraz środowisk pozarodzinnych obejmująca pracowników, pracodawców,
wolontariuszy.

III: Utworzenie 2 Lokalnych Ośrodków Wsparcia wraz z 3 Punktami konsultacyjnymi z Managerem pacjenta oraz utworzenie mieszkania wspomaganego.

Lokalne Ośrodki Wsparcia zostaną utworzone w obrębie miasta Poznania w oparciu o wyłonione do współpracy organizacje pozarządowe NGO. Lokalne Ośrodki Wsparcia będą miejscami realizacji programów sygnaturowych adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, osób bliskich i ich rodzin. Pozwolą na integrację uczestników
wokół wspólnych zajęć wspierających oraz rekreacyjnych. Punkty Konsultacyjne to miejsca kontaktu pacjenta z Managerem pacjenta, który będzie prowadził ich leczenie, koordynował udzielane wsparcie w oparciu o system teleinformatyczny Rejestr Pacjenta i Panel Pacjenta. Utworzenie mieszkania wspomaganego, prowadzonego przez Fundację AKME, ma na celu zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia w formie pobytu stałego lub okresowego, poprzez trening umiejętności praktycznych w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego, higieny osobistej oraz spędzania czasu wolnego. Mieszkanie zostanie zaadaptowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nadzór będzie sprawował Opiekun Mieszkania.

Na zdjęciu przedstawiciele zespołu projektowego: od lewej Jerzy Krysiak, (dyrektor Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu), dr Lesław Kazimierz Lenartowicz (Prezes Zarządu CM HCP), prof. Krystyna Górna (CM
HCP), Grzegorz Wojtanowski (Fundacja AKME), Katarzyna Wolska (CM HCP), Katarzyna Chlewińska-Filip (Fundacja CISZUM) i Urszula Stępkowska-Bobryk (Fundacja AKME).