POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

Kierunek - aktywizacja

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach od 01.01.2017 do 31.12.2018 realizuje Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

 1. Powiatem Szamotulskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – Partner wiodący
 2. Gminą Wronki/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach
 3. Gminą Szamotuły/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach
 4. Fundacją AKME.

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do usług społ. dla 317 osób z terenu powiatu szamotulskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie ich otoczenia (50 osób).

Cele szczegółowe projektu:

 1. wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju;
 2. wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych,
 3. podejmowanie działań prewencyjnych ograniczających zjawisko ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

Zgodnie z założeniami udział uczestników w projekcie skutkować powinien poprawą jakości życia tych osób (wzrost kompetencji, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych przy wsparciu specjalistów i wykwalifikowanych asystentów).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

 • przeszkolenie oraz zatrudnienie 2 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej;
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • wypożyczenie specjalistycznego sprzętu osobom niepełnosprawnym/ niesamodzielnym wymagającym rehabilitacji i wsparcia;
 • zakup oraz wyposażenie lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach podejmie następujące działania:

 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);
 • Zorganizowanie grupy wsparcia dla członków rodzin biologicznych, przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach podejmie następujące działania:

 • przeszkolenie oraz zatrudnienie 5 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej;
 • przeprowadzenie stacjonarnych oraz wyjazdowych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych pn. „Szkoła dla rodziców”.

Fundacja AKME przeprowadzi następujące działania:

 • przeszkolenie oraz zatrudnienie 3 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej;
 • przeprowadzenie stacjonarnych oraz wyjazdowych (5 dni) Warsztatów Umiejętności Wychowawczych pn. „Szkoła dla Rodziców”.
 • organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Obóz Aktywnej Rehabilitacji (9 dni) dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych z opiekunami.
 • Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do rehabilitacji dla Domu Dziennego Pobytu w Pniewach

Dla uczestników projektu przewidziano również:

 • działania animacyjne, które będą skierowane zarówno dla dzieci jak i seniorów.
 • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego według potrzeb zdiagnozowanych na etapie rekrutacji uczestników (np. psycholog, prawnik, terapeuta, mediator, pedagog, logopeda, dietetyk);

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów zobowiązani są do świadczenia usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu to jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 2.622.808,36 PLN
Kwota dofinansowania: 2.491.667,94 PLN

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

W związku z realizacją ww projektu Fundacja Akme w ramach procedury konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia oraz usług fizjoterapeutycznych, zgodnie z przedstawionymi poniżej specyfikacjami:

Zakwaterownie i wyżywienie

Fizjoterapia