STAWIAM NA SAMODZIELNOŚĆ!

Przedsiębiorczość Twoją szansą

STAWIAM NA SAMODZIELNOŚĆ!

Projekt pt. „Stawiam na samodzielność!” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9.Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:  01.04.2017 – 31.07.2018

Projekt realizowany jest przez TEB Edukacja Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją AKME.

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia,   w tym minimum 84 osób z niepełnosprawnością.

Projekt skierowany jest do 120 osób spełniających poniższe warunki:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 roku życia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego,
 • pozostających bez zatrudnienia (120 os):

– wyłącznie bierni zawodowo

– lub zarejestrowani bezrobotni z III profilem pomocy,

 • w tym osoby z niepełnosprawnościami (84 os).

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 2. mentoring – indywidualne spotkania z psychologiem
 3. treningi kompetencji społecznych
 4. indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie
 5. indywidualne poradnictwo zawodowe
 6. szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 7. 3 miesięczne staże w raz ze stypendium stażowym
 8. pośrednictwo pracy

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • Zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu.

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 40 uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 20 uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 50 uczestników projektu
 4. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Wartość projektu: 1 901 235,84 PLN
Kwota dofinansowania: 1 806 174,04  PLN

Harmonogram realizacji wsparć merytorycznych:

maj 2017
czerwiec 2017
lipiec 2017
sierpień 2017