NOWY START W ŻYCIE

Podlasie_Zestaw_logotypow_kolorowych_EFS

NOWY START W ŻYCIE

Projekt pn. „NOWY START W ŻYCIE – Aktywna integracja osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w woj. podlaskim”, numer RPPD.07.01.00-20-0019/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 30.06.2018

Projekt realizowany jest przez Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii w partnerstwie z Fundacją AKME.

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 80 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia, w tym osoby korzystające
ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem tej pomocy, osoby z niepełnosprawnościami czy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 • indywidualne poradnictwo identyfikację deficytów i możliwości każdego Uczestnika Projektu w toku wsparcia metodą life coachingu i na tej podst. opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji IŚR,
 • konsultacje ze specjalistami (stylista, fryzjer, psychodietetyk/fizjoterapeuta, terapeuta),
 • trening umiejętności i kompetencji społecznych oraz rozwój cech osobistych,
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne służące przezwyciężaniu bieżących kryzysów i podtrzymywaniu motywacji Uczestników Projektu,
 • szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych wg potrzeb Uczestników Projektu i lokalnego rynku pracy,
 • szkolenia służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych,
 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • specjalistyczne poradnictwo prawno-obywatelskie,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

 W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • Zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu oraz stypendium szkoleniowe.

 Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji przez minimum 31 uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 12 uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 36 uczestników projektu
 4. Poszukiwanie pracy, udział w kształceniu/szkoleniu, zdobywanie kwalifikacji przez minimum 40 uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 262 607,93 PLN
Kwota dofinansowania: 1 199 421,93 PLN