CZAS NA ZMIANĘ

czas na zmiane

CZAS NA ZMIANĘ

Projekt pn. „Czas na zmianę” numer RPPM.06.01.02-22-0104/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Integracja, w ramach Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: 31.03.2017 r. – 30.01.2019 r.

Projekt realizowany jest przez TEB Edukacja w partnerstwie z Fundacją AKME.

Cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym min. 115 osób (69K/46M) ze 135 Uczestników Projektu (81K/54M).

Projekt skierowany jest do 135 (81K/54M) osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego teren woj. pomorskiego w tym wyłącznie powiaty: starogardzki, słupski, kościerski, człuchowski, chojnicki, bytowski.

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. jest osobą w wieku 18 – 64 lata
 2. jest osobą z niepełnosprawnościami
 3. jest osobą zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. pomorskim
  na terenie gminy: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępnice, Potęgowo, Smołdzino, Stara Kiszewa, Czarne, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Brusy, Chojnice, Czersk, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie
 4. jest osobą pozostająca bez pracy – bierna zawodowo
 5. jest osobą o niskich kwalifikacjach.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 • Indywidualna Ścieżka Reintegracji,
 • poradnictwo psychospołeczne w formie grupy wsparcia,
 • warsztaty terapeutyczne,
 • szkolenia zawodowe pozwalające zdobyć kwalifikacje zawodowe,
 • 3 miesięczne płatne staże – 1350 zł/netto,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • wsparcie w zakresie poszukiwania pracy

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu
 • możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji przez minimum 40 uczestników projektu tj. min.
  54 Uczestników Projektu
 2. Poszukiwanie pracy przez min. 25 Uczestników Projektu; praca (w tym na własny rachunek) przez min. 49 Uczestników Projektu
 3. Uzyskanie efektywności społeczno-zatrudnieniowej min. 56 Uczestników Projektu oraz zatrudnieniowej min. 22 Uczestników Projektu.

Całkowita wartość projektu: 1 990 075,32 zł
Kwota dofinansowania: 1 890 571,55 zł

BIURO PROJEKTU
FUNDACJA AKME

Centrum Biznesu SZWARC (lok. 28),
ul. Rycerska 5,
83-200 Starogard Gdański

Zapytanie ofertowe:

W związku z realizacją przez Fundację AKME projektu pt.: „Czas na zmianę” numer RPPM.06.01.02-22-0104/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 06. Integracja;  Działanie 06.01. Aktywna integracja; Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, projekt konkursowy), Fundacja Akme  zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste, zgodnie z przedstawioną w załącznikach specyfikacją.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załącznikach. Oferty należy składać do dnia 12 marca 2018 r.

 1. zapytanie ofertowe warsztaty terapeutyczne – 3-2018
 2. formularz ofertowy_warsztaty terapeutyczne – 3-2018