Statut

STATUT FUNDACJI „AKME” 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA „AKME” , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Iwonę Wojtanowską i Grzegorza Wojtanowskiego , zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Elżbietę Zielińską w Kancelarii Notarialnej Spółka Cywilna Elżbieta Zielińska – Notariusz, Agnieszka Zielińska – Richter – Notariusz w Poznaniu ul. Karola Libelta 1/3 w dniu 7 stycznia 2014 roku [numer repertorium A. 94/2014], działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Bogucin.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw polityki społecznej.

 § 7

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji i miejscem siedziby.

§ 8

Czas trwania fundacji jest nieokreślony.

Cele i zasady działania Fundacji.

 § 9

Celem działania Fundacji jest:

 1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
 2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 13. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 16. turystyki i krajoznawstwa;
 17. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 19. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 20. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 21. promocji i organizacji wolontariatu;

§ 10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a) Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli. PKD 94.99 Z
  b) Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. PKD 94.99 Z
  c) Działalność oświatową, edukacyjną, wydawniczą i badawczą.60.Z
  d) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. PKD 94.99
  e) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. PKD 94.99 Z
  f) Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. PKD 94.99 Z
  g) Popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej. PKD 94.99 Z
  h) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. PKD 94.99 Z
  i) Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych. PKD 99.Z
  j) Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej oraz propagowanie postaw przedsiębiorczych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań, wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie danych. PKD 94.99 Z
  k) Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo dla przedsiębiorców wspierające podmioty gospodarcze. 60.Z
  l) Ochrona i promocja zdrowia. 99.Z
  m) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 99.Z
  n) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem. PKD 99.Z
  o) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. PKD 94.99 Z
  p) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. PKD 94.99 Z
  q) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. PKD 99.Z
  r) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. PKD 94.99 Z
  s) Promocja i organizacja wolontariatu. PKD 94.99 Z
  t) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. PKD 94.99 Z
  u) Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta. PKD 94.99 Z
  v) Udzielanie wielostronnego wsparcia kobietom w zakresie poprawy ich sytuacji na rynku pracy. PKD 94.99 Z
  w) Ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne, do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. PKD 94.99 Z
  x) Wzrost umiejętności i przygotowanie kadry i pracowników zatrudnionych w sektorach decydujących o perspektywach rozwojowych regionów. 60.Z
  y) Doskonalenie systemu elastycznego reagowania szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy.60.Z
  z) Zwiększanie efektywności kształcenia ustawicznego, w zakresie dostosowania osób dorosłych do wymagań rynku pracy.60.Z
  aa) Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ograniczanie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn. PKD 94.99 Z
  bb) Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. PKD 94.99 Z
  cc) Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i instytucji publicznych. PKD 94.99
  dd) Animowanie środowiska lokalnego. PKD 94.99 Z
  ee) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. PKD 94.99 Z
  ff) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. PKD 94.99 Z
  ii) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). PKD 94.99 Z
 1. Działalność określona w ust. 1 może mieć charakter zarówno nieodpłatny, jak i odpłatny
 2. Przychód ze statutowej działalności odpłatnej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy  w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizację zadań publicznych zleconych, konsultowanie projektów aktów normatywnych.

Działalność gospodarcza Fundacji.

 § 13

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 1. 85.59.B –  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 2. 85.60.Z  –  działalność wspomagająca edukację;
 3. 85.59.A  –  nauka języków obcych
 4. 90.04.Z  –  działalność obiektów kulturalnych.;
 5. 82.30.Z   – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 6. 93.29.Z   – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 7. 96.09.Z   – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 8. 58.11.Z –  wydawanie książek;
 9. 58.12.Z –  wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
 10. 13.Z – wydawanie gazet;
 11. 14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 12. 19.Z – pozostała działalność wydawnicza

§ 14

 1. Fundacja wszelką nadwyżkę przychodów nad kosztami, także pochodzącą z prowadzenia działalności gospodarczej będzie przeznaczać wyłącznie na realizację swych celów statutowych.
 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust.3 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 15

Majątek Fundacji stanowi: fundusz założycielski w kwocie 2200,00 (dwa tysiące dwieście) złotych, w tym 1200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych na działalność statutową i 1000,00 (jeden tysiąc) złotych na działalność gospodarczą,

§ 16

    1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku fundacji,

e) odsetek bankowych,

f) wpływów z odpłatnej działalności statutowej,

g) z działalności gospodarczej,

h) innych działań prowadzonych zgodnie ze Statutem.

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Wszelkie środki pieniężne Fundacji mogą być przechowywane na jej rachunku bankowym bądź w kasie.
 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja nie może wykorzystywać swego majątku na:
   • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanymi z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
   • przekazywanie jego składników na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
   • na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
   • zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

 1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
 2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi w ramach Funduszy celowych podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji, oraz na koszty działalności samej Fundacji.

Władze Fundacji.

§ 19

Władzami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Zgromadzenie

§ 20

Zgromadzenie stanowią Fundatorzy, którzy powołali Fundację i wnieśli wkład założycielski.

§ 21

 1. Zgromadzenie zwoływane jest przez Fundatorów nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 2. Zgromadzenie podejmuje decyzje w zakresie swej kompetencji w formie uchwał.

§ 22

W razie śmierci Fundatora w jego miejsce mogą wstąpić następcy prawni.

§ 23

 1. Fundatorzy mogą działać przez swego pełnomocnika.
 1. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.

§ 24

Do kompetencji Zgromadzenia należą:

 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, w tym sprawozdań finansowych;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 • zmiany statutu,
 • zmiana celów statutowych Fundacji,
 • ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków.

Zarząd Fundacji.

§ 25

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję.
 4. Zarząd na pierwszą kadencję Zgromadzenie powołało w poniższym składzie:

Paweł Skalik –  Prezes Zarządu,

 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zgromadzenia,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) śmierci członka Zarządu.

§ 26

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b) realizacja celów statutowych,
  c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  e) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  f) uchwalanie regulaminów,
  g) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  j) tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
  k) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji, a w szczególności zawieranie   i  rozwiązywanie   umów  o  pracę;
  l) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przekazując informację ustnie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub smsem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§ 28

Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, bądź są zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Sposób reprezentacji

§ 29

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Połączenie z inną fundacją.

§ 30

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 31

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

Likwidacja Fundacji.

§ 32

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.

§ 33

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

§ 34

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.