Lepsze Jutro

Fundacja AKME wraz z Fundacją Ukryte Marzenia rozpoczyna realizację projektu aktywizacyjnego na terenie Dolnego Śląska!
 
Projekt jest skierowany do:

140 osób pełnoletnich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar województwa Dolnośląskiego, w tym:

 • 90 osób biernych zawodowo
 • 30 osób bezrobotnych (w tym niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) 

 w tym:

 • 10 osób o niskich kwalifikacjach
 • 10 osób w wieku 50+
 • 4 osoby długotrwale bezrobotne
 • 6 kobiet nienależących do żadnej z wyżej wymienionych grup
 • 20 osób ubogich pracujących w ramach umów cywilnoprawnych i krótkoterminowych
 • 70 osób zamieszkujących obszary objęte programem rewitalizacji
W ramach projektu oferujemy:
 • dla wszystkich uczestników/uczestniczek indywidualne wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy
 • dla 112 osób: indywidualne wsparcie pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania uczestnika projektu
 • dla 105 osób: indywidualne wsparcie prawnika
 • dla 120 osób: szkolenie dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych
 • dla 126 osób: szkolenia zawodowe
 • dla 56 osób: 3 – miesięczne staże zawodowe
 • dla 42 osób: wsparcie trenera zatrudnienia
Kontakt:

Fundacja AKME

Telefon: 723 849 152

biuro@fundacja-akme.pl

Fundacja Ukryte Marzenia

Telefon: 507 475 843

fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

Więcej informacji: www.ukrytemarzenia.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:

01.09.2021 do 30.06.2023

Całkowita wartość projektu:

1 982 996,06 zł

Kwota dofinansowania:

1 685 546,65 zł