AKTYWNI  NIEPEŁNOSPRAWNI  W WIELKOPOLSCE

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI W WIELKOPOLSCE

Projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Fundację AKME w partnerstwie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Chodzieży, Gębicach, Kwilczu i Trzciance.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.11.2018

Cel projektu:

Aktywizacja społeczno-zawodowa 130 osób niepełnosprawnych (70K/60M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zamieszkujących w woj. Wielkopolskim, biernych zawodowo.

Projekt jest skierowany  do:

130 osób niepełnosprawnych, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkujących w województwie wielkopolskim, w tym:

 • 26 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym (14K/12M),
 • 26 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (14K/12M),
 • 26 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (14K/12M),
 • 26 osób z niepełnosprawnością intelektualną (14K/12M),
 • 26 osób z zaburzeniami psychicznymi (14K/12M)],

w tym 30 osób niepełnosprawnych (16K/14M), to osoby będące beneficjentami WTZ w Kwilczu, Chodzieży, Trzciance i Gębicach, spośród których:

 • 65 osób korzysta z PO PŻ
 • 27 osób spełnia przesłankę ubóstwa i doświadcza wielokrotnego wykluczenia społecznego

Ponadto w projekcie wsparciem zostanie objętych 40 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych uczestniczących w WTZ Kwilcz, Chodzież, Trzcianka i Gębice (26K/14M)

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

 • diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu zakończona utworzeniem Indywidualnego Planu Działania oraz podpisanie kontraktów równoważnych do kontraktów socjalnych
 • treningi kompetencji i wykłady z ekonomii społecznej
 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 • 3-miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym
 • Utworzenie PRACOWNI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ w WTZ Kwilcz, Chodzież, Trzcianka i Gębice oraz aktywizacja ich 30 beneficjentów i wsparcie dla 40  osób z otoczenia WTZ.

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.
 • stypendium szkoleniowego
 • stypendium stażowego

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 31% uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 20% uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 32% uczestników projektu
 4. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej