IDZIEMY DO PRACY

IDZIEMY DO PRACY

Projekt pt. „IDZIEMY DO PRACY”, numer RPSL.09.01.05-24-060A/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania  9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 – 31.12.2018

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych „UNIKAT” w partnerstwie z Fundacją AKME.

 

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności zawodowej  40 osób z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i osób z zaburzeniami psychicznymi z województwa Śląskiego oraz aktywizacja  15 osób z najbliższego otoczenia.

 

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i zawodowe: diagnoza indywidualnych potrzeb oraz przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej,
 • Indywidualne konsultacje z coachem, wspierającym i motywującym ON, przez cały trwania projektu,
 • Szkolenia wyjazdowe z zakresu budowania zespołu, współpracy w grupie i podniesienia motywacji do pracy,
 • Pakiet wsparcia eksperckiego z treningiem ekonomicznym- niwelujący bariery w aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • Szkolenia umiejętności miękkich i twardych (radzenie sobie ze stresem, komunikacja, asertywność, współpraca, autoprezentacja, podnoszące kompetencje cyfrowe),
 • Zajęcia WenDo – metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet dla kobiet z niepełnosprawnościami i dla kobiet z otoczenia,
 • Kursy zawodowe,
 • 5-dniowe zajęcia praktyczne po kursie zawodowym,
 • 3-miesięczne staże,
 • Grupa wsparcia dla otoczenia ON,
 • Wsparcie opiekuna osoby niepełnosprawnej w trakcie szkolenia wyjazdowego.

 W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • Stypendium szkoleniowego i stażowego.
 • Zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.
 • Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji przez minimum 24 uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 9 uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 26 uczestników projektu

 

Wartość Projektu: 987.191,88 zł

Kwota dofinansowania: 937.832,28 zł