40 firm czas start!

Informujemy, że z dniem 21.03.2018 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu dotacyjnego: „40 Firm – Czas Start!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY
Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Projekt jest realizowany przez Fundację AKME.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.09.2019

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 roku życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenów województwa wielkopolskiego.

Cele szczegółowe projektu:

1.rekrutację obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji kandydatów/ek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej .

2.wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem o udzielenie środków (w tym finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 50 uczestników/czek projektu.

3.przyznanie dotacji (24.000 zł) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 40 uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym (1700 zł przez okres 9 miesięcy) oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 uczestników/czek projektu.

Projekt jest skierowany  do:

50 osób bezrobotnych (w tym długotrwale) oraz biernych zawodowo  w wieku 29 + zamieszkałych w województwie wielkopolskim, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych sektorach z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i branż o największym potencjale rozwojowym (inteligentne specjalizacje – IS).

Uczestnikami projektu mogą być osoby które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, są bezrobotne oraz nie uczą się. Wyjątkiem będą bezrobotni studenci studiów stacjonarnych, którzy ukończyli 30 lat.

Dokumenty rekrutacyjne i informacje o projekcie – https://fundacja-akme.pl/40-firm-czas-start/

40 firm czas start – plakat projektu