LEPSZE JUTRO

Podlasie_Zestaw_logotypow_kolorowych_EFS

LEPSZE JUTRO

Projekt pt. „LEPSZE JUTRO”, numer RPO.07.01.00-20-0159/17, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.09.2019

Projekt realizowany jest przez Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii w partnerstwie z Fundacją AKME.

Cel projektu:

Zwiększenie do 30.09.2019r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 osób z województwa podlaskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia, w tym:

 • 60 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
 • 40 osób z niepełnosprawnościami

W projekcie będą mogły wziąć udział osoby:

 • bierne zawodowo,
 • bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 • indywidualne poradnictwo: identyfikację deficytów i możliwości każdego Uczestnika Projektu i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji IŚR,
 • wsparcie indywidualne w ramach znoszenia/łagodzenia barier zdrowotnych (fizjoterapeuta, logopeda),
 • grupowe treningi umiejętności społecznych i rozwoju osobistego,
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
 • szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
 • 5 miesięczne płatne staże zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • specjalistyczne poradnictwo prawno-obywatelskie,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

 W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • Zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu oraz stypendium szkoleniowe.
 • Zwrotu kosztów opiekli nad dzieckiem lub osobą zależną.

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji przez minimum 31 uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 12 uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 36 uczestników projektu
 4. Poszukiwanie pracy, udział w kształceniu/szkoleniu, zdobywanie kwalifikacji przez minimum 40 uczestników projektu.
 5. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Wartość Projektu: 1.711.627,20 PLN

Kwota dofinansowania: 1.626.045,84 PLN