Powrót Szczęścia – Dzienny Dom Pomocy

Projekt pt. „Powrót szczęścia” RPWP.07.02.02-30-0068/17 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2021

Projekt realizowany jest przez Fundację AKME.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z usług społecznych oraz podniesienie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi. Projekt dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uczących się, pracujących lub zamieszkują na obszarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

W trakcie trwania projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Dostosowanie budynku oraz zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia działalności Dziennego Domu Pomocy (DDP),
  2. Bieżące funkcjonowanie DDP,
  3. Wsparcie dla osób niesamodzielnych – usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,
  4. Wsparcie dla opiekunów faktycznych – kształcenie w formie treningów kompetencji
    i specjalistycznego szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
  5. Wsparcie dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo, grupy wsparcia.

Biuro projektu:

Dzienny Dom Pomocy
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
Email: ddp@fundacja-akme.pl
Tel. 601 900 048

Wartość projektu: 4 220 908,46
Wartość dofinansowania: 4 009 863,03

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
ze względu na nowelizację Wytycznych w obszarze włączenia w dokumentach rekrutacyjnych dokonuje się zmiany regulaminu, formularza zgłoszeniowego oraz Karty oceny w ten sposób, że w miejsce sformułowania „osoba niesamodzielna” stosowane będzie „osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie Uczestnika/czki

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Karta oceny Formularz Zgłoszeniowego

Harmonogram wsparcia OPF