3xP: POTRZEBA-PROJEKT-PRACA

3xP: POTRZEBA-PROJEKT-PRACA Projekt pn. „3xP: POTRZEBA-PROJEKT-PRACA”, numer RPWM.11.01.01-28-0054/17, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]