3xP: POTRZEBA-PROJEKT-PRACA

warmia

3xP: POTRZEBA-PROJEKT-PRACA

Projekt pn. „3xP: POTRZEBA-PROJEKT-PRACA”, numer RPWM.11.01.01-28-0054/17, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 28.02.2019

Projekt realizowany jest przez Fundację AKME w partnerstwie z Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji i Rozwoju „PIONIER”.

Cel projektu:

Zwiększenie do 28.02.2019r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 120 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 18-64 lat, zamieszkujących na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda)  pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne z III profilem pomocy, w tym 36 osób długotrwale bezrobotne, spośród których min. 30 to osoby niepełnosprawne.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 2. Treningi kompetencji społecznych,
 3. Innowacyjny jobcoaching – indywidualne poradnictwo z coachem,
 4. Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 5. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,
 6. szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 7. 5-miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym.

Ponadto uczestnikom/-czkom projektu przysługuje wsparcie towarzyszące w postaci:

 1. Zwrotu kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu,
 2. Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas poszczególnych form wsparcia w ramach projektu,
 3. Stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 40 uczestników projektu,
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 25 uczestników projektu,
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 25 uczestników projektu,
 4. Osiągnięcie efektywności społecznej i efektywności zatrudnienia w poszczególnych grupach.

Całkowita wartość projektu: 1 997 476,80 PLN
Kwota dofinansowania: 1 897 602,96 PLN