STAWIAM NA SAMODZIELNOŚĆ!

STAWIAM NA SAMODZIELNOŚĆ! Projekt pt. „Stawiam na samodzielność!” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9.Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. […]