POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach od 01.01.2017 do 31.12.2018 realizuje Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi […]