NOWY START W ŻYCIE

NOWY START W ŻYCIE Projekt pn. „NOWY START W ŻYCIE – Aktywna integracja osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w woj. podlaskim”, numer RPPD.07.01.00-20-0019/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w […]