PRZEZ INTEGRACJĘ ZDOBĘDĘ AKTYWIZACJĘ

PRZEZ INTEGRACJĘ ZDOBĘDĘ AKTYWIZACJĘ Projekt pt. „Przez integrację zdobędę aktywizację” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy […]