LIFE COACHING I JOB COACHING

LIFE COACHING I JOB COACHING Projekt pt. „Life coaching i job coaching – aktywna integracja osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminach z obszaru powiatów jasielskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego i brzozowskiego w województwie podkarpackim.” nr RPPK.08.01.00-18-0006/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – […]