AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM Projekt pt. „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim”, nr RPWP.07.01.02-30-0041/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie Społeczne, Działania 7.1 Aktywna Integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2018 Projekt realizowany jest […]