KIERUNEK – AKTYWIZACJA

KIERUNEK – AKTYWIZACJA Projekt pt. „Kierunek – aktywizacja” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.05.2018 Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na […]