POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM Projekt pt. „Poprawa Dostępu do Usług Społecznych w Powiecie Złotowskim” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki […]