CZAS NA ZMIANĘ

CZAS NA ZMIANĘ Projekt pn. „Czas na zmianę” numer RPPM.06.01.02-22-0104/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Integracja, w ramach Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu: 31.03.2017 r. – 30.01.2019 r. Projekt […]