40 FIRM -CZAS START! Ostateczna lista rankingowa Projektu!

40 FIRM -CZAS START! nr RPWP. 06.03.01-30-0100/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Projekt jest realizowany przez Fundację AKME. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.09.2019 Cel projektu: Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia […]