Razem aktywnie po pracę

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-1024x94.png

Projekt pt. „Razem aktywnie po pracę” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS oraz Fundację AKME.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 28.02.2021

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

Projekt jest skierowany do:
90 osób zamieszkujących województwo wielkopolskie w tym:

 • 20 osób niepełnosprawnych, podopiecznych WTZ + 20 ich rodziców;
 • 10 osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych;
 • 20 matek samotnie wychowujących dzieci lub matek wychowujących dzieci niepełnosprawne;
 • 20 osób niepełnosprawnych – absolwentów ZSZ.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących indywidualnych form wsparcia:

 • doradca zawodowy,
 • pracownik socjalny,
 • prawnik,
 • psycholog,
 • pośrednik pracy
  Oraz grupowe formy wsparcia:
 • Wyjazdowa Akademia Społeczno-Zawodowa,
 • Wyjazdowa Akademia Pedagogiczna dla samotnych Mam i Mam wychowujących dzieci niepełnosprawne,
 • Klub Twórczych Mam,
 • Akademia Społeczno-Zawodowa dla niepełnosprawnych absolwentów ZSZ.

Ponad to oferujemy:

 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
 • płatny staż zawodowy – 3 miesiące.

Całkowita wartość projektu: 732 515,40 PLN
Kwota dofinansowania: 695 889,40 PLN