POMOCNA DŁOŃ

 

POMOCNA DŁOŃ

Projekt pt. „Pomocna dłoń” nr RPMP.09.01.02-12-0302/17 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.10.2017 – 31.07.2019

Projekt realizowany jest przez Fundację AKME.

Cel projektu:

Zwiększenie do 31.07.2019 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w woj. małopolskim na terenie powiatów: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i proszowickiego.

Projekt skierowany jest do 100 osób:

 • z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym lub osób z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną lub osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • w wieku od 18 roku życia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujące na obszarze wskazanych powyżej powiatów woj. małopolskiego;
 • pozostających bez zatrudnienia:
  – wyłącznie bierni zawodowo;
  – lub zarejestrowani bezrobotni z III profilem pomocy.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 2. life coaching – indywidualne poradnictwo z life coachem
 3. indywidualne poradnictwo psychologiczne
 4. treningi kompetencji społecznych
 5. szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 6. 4 miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym
 7. pośrednictwo pracy

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • Pakietu usług zdrowotnych.
 • Wsparcia asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością.
 • Zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu.
 • Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie udziału w zajęciach.

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 60 uczestników projektu.
 2. Poszukiwanie pracy przez minimum 50 uczestników projektu.
 3. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 20 uczestników projektu.
 4. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

Całkowita wartość projektu: 1 975 610,88 zł
Kwota dofinansowania: 1 876 830,33 zł