KIERUNEK – AKTYWIZACJA 3

Trzecia edycja projektu!

Projekt pt. „Kierunek – aktywizacja 3” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.07.2021 Projekt realizowany jest przez Fundację AKME.


Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 100 osób powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego, pozostających bez zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 100 osób spełniających poniższe warunki:

 • wiek powyżej 29 roku życia
 • zamieszkanie na obszarze województwa wielkopolskiego
 • pozostający bez pracy (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy)znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy , 

Dodatkowo, osoby będące uczestnikami projektu należeć będą do innych podgrup defaworyzowanych na rynku pracy, tj.:

 • 60 kobiet
 • 10 osób z niepełnosprawnościami
 • 20 osób w wieku powyżej 50 roku życia
 • 8 osób długotrwale bezrobotnych
 • 60 osób o niskich kwalifikacjach

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i opracowanie indywidualnego planu działania dla 100 % UP
 2. Indywidualne wsparcie psychologiczno – doradcze dla 50 % UP
 3. Grupowe poradnictwo zawodowe dla 100 % UP
 4. Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym dla 60 % UP
 5. 3-miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym dla 60 % UP
 6. Pośrednictwo pracy dla 70 % UP
 7. Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu
 8. Zatrudnienie subsydiowane dla 6 UP.

Rezultaty realizacji projektu:

 1. uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez min. 30 % uczestników projektu
 2. podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) po opuszczeniu programu przez min. 35 % uczestników projektu
 3. osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej

Całkowita wartość projektu: 1 017 657,50 PLN
Kwota dofinansowania: 966 774,62 PLN


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy