Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt ułatwiający osobom z niepełnosprawnościami dostęp do usług asystentów osobistych. Kto może wziąć udział? DZIECI: w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w jego punktach 7 i 8 o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby OSOBY DOROSŁE: posiadające orzeczenie o znacznym stopniu […]

Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości – deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności do trwałych i dobrych jakościowo usług społecznych w powiecie kępińskim. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 260 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w związku  z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej czynności dnia codziennego oraz ich opiekunowie faktyczni – 50 osób. Oczekiwane rezultaty: Wsparcie […]

Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje

Cel projektu: Celem realizacji zadania jest zwiększenie liczby dobrych jakościowo oraz dostępnych usług opiekuńczych oraz mieszkalnictwa wspomaganego na trenie miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego. W ramach projektu zostaną utworzone 2 Dzienne Domy Pomocy, 2 Mieszkania Wspomagane oraz 3 Kluby Seniora. Łącznie powstaną 73 nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych oraz 10 miejsc w mieszkaniach wspomaganych. Kto […]

Klub Rodzinny

Fundacja AKME z kolejnym projektem na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w powiecie poznańskim! Cel projektu: Celem zadania jest wsparcie osób przejawiających problemy natury psychicznej. Dla kogo? Projekt skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także do osób z ich otoczenia (rodzin, opiekunów). Oferowane wsparcie: Wsparcie psychologiczne grupowe Spotkania z pedagogiem Spotkania z dietetykiem Zajęcia […]

Zapobieganie i reagowanie na kryzysy psychiczne – warsztaty edukacyjne i grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów

Fundacja AKME realizuje warsztaty edukacyjne oraz tworzy grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów na terenie Poznania! Cel projektu: Celem projektu jest  zapobieganie kryzysom psychicznym, a także edukowanie o sposobach reagowania na kryzysy psychiczne. Dla kogo? Wsparcie kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, a także do […]

Razem Pokonamy Bariery! III

Fundacja AKME realizuje kontynuację projektu „Razem Pokonamy Bariery! II”! Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia poprzez: zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia […]