IDZIEMY DO PRACY

IDZIEMY DO PRACY Projekt pt. „IDZIEMY DO PRACY”, numer RPSL.09.01.05-24-060A/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania  9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu […]

ODMIEŃ SIEBIE I WEJDŹ NA RYNEK PRACY!

ODMIEŃ SIEBIE I WEJDŹ NA RYNEK PRACY! Projekt pn. „Odmień siebie i wejdź na rynek pracy!”, numer RPSL.07.01.03-24-04HD/16-003, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na […]