Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów przez Fundację AKME

Ruszamy z kolejnym projektem dedykowanym poznańskim Seniorom! Raz jeszcze dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznań #poznanwspiera Cel projektu: Zapewnienie 30 seniorom z Miasta Poznania możliwości korzystania z usług aktywizacji społecznej, obejmujących m.in. aktywność ruchową, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą. Grupa docelowa: Osoby powyżej 60 roku życia z Miasta Poznania, które potrzebują rozbudzenia kontaktów społecznych i aktywnego […]

Terapia uzależnień Klub Środowiskowy „Zacisze”

W ramach projektu finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznań Fundacja Akme utworzy Klub Środowiskowy „Zacisze”! Cel projektu: Celem funkcjonowania klubu jest praca z osobami uzależnionymi, po ukończonej terapii uzależnień oraz z osobami zagrożonymi uzależnieniem w zakresie: utrzymania absencji alkoholowej rozwoju umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie wsparcia w sytuacjach kryzysowych odbudowania więzi rodzinnych zwiększenia wiedzy na temat […]

Poprawa stanu psychicznego dzieci i młodzieży, mieszkańców miasta Poznania

Realizujemy kolejny projekt dla Poznańskich dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi! #poznanwspiera Cel projektiu: Celem zadania jest zapewnienie działań umożliwiających poprawę stanu psychicznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Dla kogo? Wsparcie kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonychniepełnosprawnością z tytułu zaburzenia […]

Diagnoza, profilaktyka oraz wsparcie specjalistyczne na rzecz dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodzin

Cel projektu: Celem realizacji zadania jest wielospecjalistyczne wsparcie 52 dzieci dotkniętych symptomem FASD poprzez zapewnienie kompleksowej diagnostyki i pomocy terapeutycznej, jak również działań na rzecz podniesienia kompetencji rodzicielskich i wiedzy na temat fasd 40 opiekunów/rodziców dzieci wspieranych w ramach zadania. Dla kogo? Projekt jest skierowany do dzieci dotkniętych symptomem FASD oraz ich rodziców/opiekunów. Warunkiem przystąpienia […]

Promowanie i wspieranie działań przez Fundację AKME na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Realizujemy kolejny projekt dotyczący działań na rzecz zdrowia psychicznego! Tym razem wspófinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Cel projektu: Celem realizacji zadania jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu […]

Porozmawiajmy – profilaktyka zdrowia psychicznego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu poznańskiego

Jaki jest cel wsparcia? Rozwój czynników chroniący młodzież przed wystąpieniem lub zaostrzeniem kryzysu zdrowia psychicznego oraz wyposażenie uczniów w kompetencje z zakresu umiejętności społecznych/życiowych. Ponadto działania profilaktyczne zostaną skierowane do nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego, co przyczyni się do podniesienia kompetencji wychowawczych oraz psychologiczno-pedagogicznych kadry. Na czym polega działanie i […]