LIFE COACHING I JOB COACHING II

LIFE COACHING I JOB COACHING II Projekt pn. „LIFE COACHING I JOB COACHING II – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w woj. Podkarpackim”, numer RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16, jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII. Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 […]

LIFE COACHING I JOB COACHING

LIFE COACHING I JOB COACHING Projekt pt. „Life coaching i job coaching – aktywna integracja osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w gminach z obszaru powiatów jasielskiego, strzyżowskiego, kolbuszowskiego i brzozowskiego w województwie podkarpackim.” nr RPPK.08.01.00-18-0006/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – […]