Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź

Fundacja AKME w partnerstwie z Miastem Łódź realizuje kolejny projekt aktywizacyjny! Cel projektu: Celem projektu „Aktywni Zawodowo z Obszaru Rewitalizacji Miasta Łódź” jest wzrost zatrudnienia w grupie 50 (24 kobiet i 26 mężczyzn) osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 […]

Akademia Biznesu w subregionie łódzkim

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt dotacyjny w subregionie łódzkim! Cel projektu: Projekt ma na celu objęcie wsparciem 18 osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z  subregionu łódzkiego (powiaty: łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński) województwa łódzkiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przez objęcie ich wsparciem szkoleniowym grupowym i indywidualnym, udzielenie dotacji na otwarcie […]

Akademia Przedsiębiorczości w Subregionie: Miasto Łódź

Fundacja AKME rozpoczyna kolejny projekt dotacyjny na obszarze Miasta Łódź! Cel projektu: Projekt ma na celu objęcie wsparciem 40 osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z subregionu Miasto Łódź województwa łódzkiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przez objęcie ich wsparciem szkoleniowym grupowym i indywidualnym, udzielenie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej i […]

Nowy Początek

Ruszamy z kolejnym projektem w Łodzi! Cel projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje oraz trzymiesięczne staże. Dla kogo? Projekt skierowany jest do 70 osób spełniających poniższe warunki: zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej […]

Łódzka droga do przedsiębiorczości

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 25 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym miasta Łódź lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Dla kogo? Projekt skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łódź […]

Strefa nowych możliwości

Cel projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału, w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych, poprzez wsparcia indywidualne i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje/kwalifikacje oraz trzymiesięczne staże zawodowe lub zatrudnienie subsydiowane. Korzyści dla uczestników: Stypendium szkoleniowe płatne dla 100% uczestników projektu; Stypendia stażowe; Zwrot […]