Wielkopolska strefa aktywizacji

Realizujemy kolejny projekt aktywizacyjny!

Cel projektu:

Projekt „Wielkopolska strefa aktywizacji” nr POWR.01.05.01-00-0112/20 ma na celu  zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 230 os. z niepełnosprawnościami  i osób biernych zawodowo z powodu choroby z terenu woj. wielkopolskiego, poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowego wsparcia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami  i osób biernych z powodu choroby ukierunkowanego na podjęcie zatrudnienie lub poprawę jego warunków. Każdy z uczestników projektu będzie miał opracowany Indywidualny Plan Działania, na podstawie, którego skierowany zostanie do wzięcia udziału w co najmniej dwóch rodzajach wsparcia. w okresie 01.01.2022-30.06.2023.

Dla kogo?

Grupa docelowa to 180 osób niepracujących i 50 osób pracujących powyżej 18 roku życia:
 • z niepełnosprawnościami,
 • osoby bierne zawodowo z powodu choroby (osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy; również jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie)

 

Wśród 230 uczestników projektu:
 • 180 osób bez zatrudnienia
 • 50 osób pracujących

 

Minimum 30% uczestników projektu (minimum 69 osób) należeć będzie do jednej lub kilku wymienionych poniżej grup
 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Oferowane wsparcie:

 • Opracowanie Indywidualnego planu działania (IPD),
 • Profesjonalną kadrę trenerską
 • W zależności od potrzeb:
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje
  • Catering  w trakcie szkolenia
  • Stypendia szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
  • Staże (od 3 do 6 miesięcy)
  • Składki ZUS, badania lekarskie (w ramach stażu)
  • Stypendia stażowe
  • Stypendia szkoleniowe
  • Wsparcie pośrednika pracy
  • i inne

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Kontakt:

Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu ul. Wachowiaka 8 a, 60-681 Poznań.

Dane kontaktowe Biura Projektu:

Tel. 601 971 090

E-mail: biuro@fundacja-akme.pl

„Wielkopolska strefa aktywizacji” nr POWR.01.05.01-00-0112/20. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 – Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 – Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość Projektu:
2 326 100,00 zł
 
Dofinansowanie projektu z UE:
1 960 437,08 zł
 
Dofinansowanie z państwowych funduszy celowych:
365 662,92 zł

 

Okres realizacji Projektu:
od: 2022-01-01 do: 2023-06-30
 
Ilość miejsc:
230 osób