Wielkopolska strefa aktywizacji

„Wielkopolska strefa aktywizacji” nr POWR.01.05.01-00-0112/20. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 – Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 – Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Całkowita wartość Projektu: 2 326 100,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 326 100,00 zł

Okres realizacji Projektu: od: 2022-01-01 do: 2023-06-30

Ilość miejsc: 230 osób

Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

CEL PROJEKTU

Projekt „Wielkopolska strefa aktywizacji” nr POWR.01.05.01-00-0112/20 ma na celu  zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 230 os. z niepełnosprawnościami  i osób biernych zawodowo z powodu choroby z terenu woj. wielkopolskiego, poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowego wsparcia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami  i osób biernych z powodu choroby ukierunkowanego na podjęcie zatrudnienie lub poprawę jego warunków. Każdy z uczestników projektu będzie miał opracowany Indywidualny Plan Działania, na podstawie, którego skierowany zostanie do wzięcia udziału w co najmniej dwóch rodzajach wsparcia. w okresie 01.01.2022-30.06.2023.

DLA KOGO?

Grupa docelowa to 180 osób niepracujących i 50 osób pracujących powyżej 18 roku życia

 • z niepełnosprawnościami,
 • osoby bierne zawodowo z powodu choroby (osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy; również jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie)

Wśród 230 uczestników projektu:

 • 180 osób bez zatrudnienia
 • 50 osób pracujących

Minimum 30% uczestników projektu (minimum 69 osób) należeć będzie do jednej lub kilku wymienionych poniżej grup

 • Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

CO OFERUJEMY?

 • Opracowanie Indywidualnego planu działania (IPD),
 • Profesjonalną kadrę trenerską
 • W zależności od potrzeb:
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje
  • Catering  w trakcie szkolenia
  • Stypendia szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
  • Staże (od 3 do 6 miesięcy)
  • Składki ZUS, badania lekarskie (w ramach stażu)
  • Stypendia stażowe
  • Stypendia szkoleniowe
  • Wsparcie pośrednika pracy
  • i inne

KONTAKT

Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu ul. Wachowiaka 8 a, 60-681 Poznań.

Dane kontaktowe Biura Projektu:
Tel.: 601 971 090
e-mail: biuro@fundacja-akme.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Harmonogram udzielania wsparcia