Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Małopolska 2

W związku z zakończeniem projektu „Pomocna dłoń”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA PODDZIAŁANIE 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, Fundacja AKME informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (01.11.2019-30.11.2021). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami (8 miejsc).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenia równoważne), zamieszkałej teren gmin: powiat nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki i gorlicki w woj. małopolskim. Wnioski należy składać na adres email   biuro@fundacja-akme.pl.

Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie. Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00  telefonicznie 601-900-786 oraz za pośrednictwem email biuro@fundacja-akme.pl.