Praca bez barier

Realizujemy kolejny projekt aktywizacyjny!

Dla kogo?

Fundacja AKME zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, posiadające wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej do udziału w projekcie PRACA BEZ BARIER. Dla każdego uczestnika projektu przewidzieliśmy udział w indywidualnie dobranym szkoleniu zawodowym i stażu oraz wsparcie w podjęciu pracy. Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

Warunki rekrutacji do projektu:

Grupą docelową projektu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia oraz będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, na rzecz których prowadzone są działania w ramach programu. Pod pojęciem „absolwenta szkoły wyższej” należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu.

Oferowane wsparcie:

W ramach realizacji projektu obejmujemy uczestników intensywnymi działaniami:
  • indywidualnymi konsultacjami mającymi na celu zbadanie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych jako podstawy do opracowania Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej (IŚKZ) i określenia potrzeb beneficjentów ostatecznych,
  • uczestnictwo w  indywidualnie dobranym na podstawie wcześniejszej analizy szkoleniu zawodowym podnoszącym kompetencje beneficjentów ostatecznych i zwiększającym ich atrakcyjność na rynku pracy
  • uczestnictwo w 3 miesięcznym stażu aktywizacyjnym mającym na celu praktyczną weryfikację kompetencji beneficjentów ostatecznych oraz nabycie praktycznego doświadczenia pracy
  • objęcie intensywnym pośrednictwem pracy

 

Na każdym etapie udziału beneficjenci ostateczni (BO) będą objęci wsparciem specjalistów:
  • Doradcy zawodowego mającego za zadanie analizę kompetencji i umiejętności zawodowych oraz poziomu aktywności w poszukiwaniu zatrudniania, konsultacje w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, opracowanie IŚKZ, przygotowanie i nadzór nad realizacją szkoleń zawodowych, bieżące wsparcie w trakcie szkolenia i stażu
  • Psychologa mającego za zadanie analizę kompetencji psychospołecznych, diagnozę i minimalizację barier utrudniających aktywizację zawodową, pomoc przy opracowaniu IŚKZ, bieżące wsparcie w trakcie szkolenia i stażu, utrzymanie motywacji beneficjentów ostatecznych w trakcie realizacji zapisów IŚKZ
  • Trenera pracy mającego za zadanie przygotowanie i nadzór nad realizacją staży aktywizacyjnych, pozyskanie miejsc stażowych, poszukiwanie miejsc zatrudnienia, świadczenia pośrednictwa pracy dla beneficjentów projektu, bieżące wsparcie w trakcie stażu oraz promocję gospodarki społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród pracodawców.
Wsparcie udzielane jest BEZPŁATNIE!
Aktualności:

Trwa rekrutacja do projektu. Pierwsi uczestnicy odbyli już staż i podjęli docelowe zatrudnienie. Kolejne osoby odbywają staże i podnoszę kompetencje zawodowe podczas szkoleń. Czekamy także na Ciebie.

Kontakt:

Biuro Fundacji AKME

ul. Wachowiaka 8A, 60 – 681 Poznań

Tel. 605 939 225, 601 971 090

E-mail: maciej@fundacja-akme.pl

Projekt „PRACA BEZ BARIER” jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” w terminie od dnia 01 października 2019 roku do 30 września 2023 roku.
  • pierwszy okres realizacji: 1 października 2019 – 30 września 2021 – kwota dofinansowania: 650 000 zł, wartość zadania: 688 400 zł
  • drugi okres realizacji: 1 października 2021 – 30 września 2023 – kwota dofinansowania: 650 000 zł, wartość zadania: 688 400 zł