NASZ KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Projekt pt. „Nasz Klub Integracji Społecznej” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Fundację AKME.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 29.08.2020

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zamieszkujących na terenie miasta Poznania oraz powiatów poznańskiego, obornickiego, wągrowieckiego i czarnkowsko – trzcianeckiego.

Projekt jest skierowany  do:

90 osób niepełnosprawnych, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkujących na terenie miasta Poznania oraz powiatów poznańskiego, obornickiego, wągrowieckiego i czarnkowsko – trzcianeckiego.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących form wsparcia:

 • diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu zakończona utworzeniem Indywidualnego Planu Działania oraz podpisanie kontraktów równoważnych do kontraktów socjalnych
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • wsparcie w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 40 uczestników projektu
 • zajęcia integracyjne (muzyczne, psychoruchowe, plastyczne i inne)
 • grupy wsparcia
 • indywidualne wsparcie psychologiczne
 • indywidualne wsparcie prawno-obywatelskie
 • pośrednictwo pracy
 • kurs umiejętności społecznych
 • szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 • 3-miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym
 • aktywna integracja dla 40 uczestników projektu nie będących uczestnikami Klubu Integracji Społecznej
 • wsparcie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia w ramach projektu.
 • stypendium szkoleniowego
 • stypendium stażowego

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 8 uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 14 uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 24 uczestników projektu
 4. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Całkowita wartość projektu: 784.408,75 PLN

Kwota dofinansowania: 666.747,43 PLN