„Na szkle malowanie” w DDP [GALERIA]

Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Fundacji AKME w Poznaniu po raz kolejny pokazali swoje możliwości artystyczne w pełnej krasie! Zachęcamy do przejrzenia galerii prac poniżej!

Projekt pt. „Powrót szczęścia” RPWP.07.02.02-30-0068/17 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2021

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z usług społecznych oraz podniesienie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi. Projekt dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uczących się, pracujących lub zamieszkują na obszarze miasta Poznania i powiatu poznańskiego.