„40 Firm – Czas Start!” nr RPWP. 06.03.01-30-0100/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie…

Czytaj dalej Czytaj dalej

Projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7.Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na…

Czytaj dalej Czytaj dalej

  Projekt pt. „Pomocna dłoń” nr RPMP.09.01.02-12-0302/17 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego…

Czytaj dalej Czytaj dalej