Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Jaki jest poziom dofinansowania?

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota ponad 14 tys. zł na pracownika.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników, należący do przynajmniej jednego z n/w priorytetów:

W 2019 r. środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane w ramach tzw. limitu podstawowego, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:

AD. PRIORYTET nr 1 – środki KFS przeznacza się przede wszystkim na wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.


AD. PRIORYTET nr 2 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości. Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik odbywający wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego nie posiada egzaminu maturalnego.


AD. PRIORYTET nr 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

1) Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to:

 • Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS – lista ta jest dostępna pod adresem: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html Lista jest prowadzona, weryfikowana i uzupełniana przez MRPiPS, z tego względu nie ma konieczności prowadzenia dodatkowej weryfikacji na potrzeby ustalenia czy pracodawca aplikujący o wsparcie spełnia przesłanki niezbędne do uzyskania tego statusu, wystarczy jedynie sprawdzić, czy w momencie składania wniosku figuruje on na aktualnej liście przedsiębiorstwa społecznego. Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.
 • Spółdzielnie socjalne – to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych, o której mowa powyżej. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.
 • Zakłady Aktywności Zawodowej – to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną. Decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.

2) Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wybrani pracownicy podmiotów uprawnionych.

W przypadku przedsiębiorstw społecznych będą to:

 • osoby bezrobotne,
 • absolwenci Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klubu Integracji Społecznej (KIS),
 • osoby ubogie pracujące tj. osoby wykonujące pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie i której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej uprawniający do korzystania z pomocy społecznej,
 • osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • osoby opuszczające zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich,
 • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą oraz pełnoletni członkowie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ).

W przypadku spółdzielni socjalnych będą to:

 • osoby bezrobotne;
 • absolwenci CIS i KIS;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej;
 • osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 i 1076).

W przypadku Zakładów Aktywności Zawodowej do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu uprawnieni sią wszyscy pracownicy.

3) W przypadku spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, za osoby o których mowa w pkt. 2 należy uznać te osoby, które przed podjęciem zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej spełniały określone przesłanki. Dotyczy to w szczególności osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy (w tym przed ukończeniem 30 r.ż.).

4) Pracodawca wnioskujący o środki z KFS w ramach tego priorytetu powinien oświadczyć, że będą one przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracownika pochodzącego z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o których mowa w pkt 2.


AD. PRIORYTET nr 4 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Priorytet nr 4) promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej. Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237,poz. 1656 z późn.zm.).


AD. PRIORYTET nr 5 – wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

 1. W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. W przypadku szkoleń dla nauczycieli innych niż nauczyciele zawodu, status prawny szkoły kierującej na szkolenie nie jest istotny. Wnioskodawcą może być zarówno szkoła publiczna jak i niepubliczna.
 3. Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą korzystać zarówno nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy Karta nauczyciela jak i na podstawie innych umów spełniających wymogi KFS (tj. umowy pozwalające na zachowanie statusu pracownika).
 4. Przy występowaniu o wsparcie na szkolenia nieobowiązkowe dla nauczycieli należy wykazać (wystarczy oświadczenie), że przekwalifikowanie bądź nabycie nowych uprawnień czy umiejętności pozwoli na pozostanie danego nauczyciela w dotychczasowym zawodzie. Nie ma potrzeby zobowiązywać wnioskodawcy do zatrudnienia danego nauczyciela przez określony czas.


AD. PRIORYTET nr 6 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 1. W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).
 2. Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.


Jak możemy pomóc?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie, obejmujące:

 1. diagnozę potrzeb szkoleniowych i propozycję kursów dopasowanych do oczekiwań klienta
 2. pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
 3. złożenie wniosku w PUP
 4. realizację przewidzianych we wniosku kursów
 5. pomoc w rozliczeniu dotacji

Dlaczego My?

Wspomnianą usługę wykonujemy bezpłatnie. Do momentu otrzymania dotacji i realizacji kursów, nie ponosicie Państwo żadnego kosztu naszej obsługi.

Kontakt ws. KFS

e-mail: dawid@fundacja-akme.pl
tel. 531 021 728